1. Определения

 • 1.1. Доставка - куриерска услуга за транспортиране на стоки.
 • 1.2. Ден - означава 24 последователни часа.
 • 1.3. Гост - физическо лице, използващо уебсайта, без да има потребителски профил в него или макар да има такъв, използва Уебсайта, без да е влязло в профила си.
 • 1.4. KlavniBG (Администратор/Платформа) - търговско дружество “4 Вендета” ЕООД, което администрира и поддържа Уебсайта, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК 202189306, със седалище и адрес на управление: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №35. Данни за контакт с KlavniBG: email office@klavni.bg или чрез други комуникационни канали, посочени в Уебсайта.
 • 1.5. Категория – тематична категория (например Въдици), към която е разпределена дадена обява. Всяка категория може да бъде разделена на тематично свързани подкатегории.
 • 1.6. Частен потребител – потребител, който е физическо лице и, който извършва дейности на Уебсайта, които не са пряко свързани с неговата търговска или професионална дейност..
 • 1.7. Профил - съвкупност от данни, с които се асоциира регистриран потребител в Уебсайта, включително информацията, предоставена от потребителя на Уебсайта. Правилата, относими към Профила, са поместени в Раздел 3 от настоящите ОУ.
 • 1.8. Купувач - потребител, който сключва сделка с Продавач, като използва Уебсайта.
 • 1.9. Лимит - броят безплатни обяви, определен от KlavniBG за дадена категория, които потребител може да публикува на Уебсайта едновременно. Лимитите във всяка категория могат да се използват независимо един от друг.
 • 1.10. Обява - предложение за продажба или предоставяне на Артикул, направено от Продавач или покана за участие в процеса на подбор на кадри/наемане на работа, направено от Работодател и публикувано на Уебсайта, които предложение или покана отговарят на изискванията, посочени в Раздел 4 от ОУ.
 • 1.11. Услуга KlavniBG Портфейл/Баланс – безплатна функционалност на Профила, описана в Раздел 9 от ОУ, улесняваща плащанията към KlavniBG.
 • 1.12. Общи условия („ОУ“) – настоящите общи условия и приложенията към тях, определящи правилата за използване на Уебсайта. Настоящата версия на Общите условия е достъпна на Уебсайта по всяко време, във форма, позволяваща изтеглянето им, запаметяването им на траен носител или принтирането им.
 • 1.13. Регистрация - процесът на създаване на Профил от страна на Потребителя след предоставяне на данните на Потребителя, приемане на ОУ и активиране на Профила.
 • 1.14. Уебсайт (Платформа) - онлайн платформа, управлявана от KlavniBG, достъпна на домейна klavni.bg.
 • 1.15. Продавач - Потребител, който публикува обява на Уебсайта и сключва сделка/сделки с Купувач.
 • 1.16. Сделка - всяко споразумение, сключено между Потребители или между Потребител и Гост с предмет Артикул.
 • 1.17. Платени услуги - платени услуги, предоставяни от KlavniBG на Потребител, включително публикуване на обява извън Лимита; закупуване на пакет обяви или услуги за промотиране/промо услуги.
 • 1.18. Услуги за промотиране на обяви/Промо услуги – платени услуги, свързани с обявите и посочени в Приложение 2 “Услуги за промотиране на обяви/ Промо услуги”.
 • 1.19. Потребител - физическо лице, юридическо лице или лице, което законът приравнява на правен субект, които използват Уебсайта след влизане в Профила си.
 • 1.20. Бизнес потребител – Потребител на услугите на Уебсайта, който е физическо лице, юридическо лице или лице, което законът приравнява на правен субект, извършващо от свое име търговска или професионална дейност и използващо услугите на KlavniBG чрез Уебсайта, във връзка със своята търговска или професионална дейност.

2. Общи разпоредби

 • 2.1. Условията за ползване на Уебсайта, включително правилата за регистрация, публикуването на обяви и закупуване на Платени услуги, както и въпросите, свързани с процедурата за плащане и подаване на жалби, са посочени в ОУ. Всеки, който използва Уебсайта, е длъжен да се запознае със съдържанието на ОУ.
 • 2.2. Гостите могат да използват Уебсайта с ограничени функции, при положение че спазват правилата, посочени в настоящите Общи условия, като спазват закона и принципите на добросъвестност.
 • 2.3.
  • a. Съдържанието, публикувано на Уебсайта, включително в частност обявите, независимо от тяхната форма, т.е. текстови, графични и видео материали, е обект на защита на правата на интелектуална собственост, включително авторски права и права на интелектуална собственост на KlavniBG, Потребителите или трети лица. Забранено е използването на това съдържание по какъвто и да е начин без писменото съгласие на лицата, които са титуляри на тези права. Всяко събиране и обработка на данни и друга информация, достъпна на Уебсайта, с цел по-нататъшно споделяне с трети страни в рамките на други Уебсайтове и извън Интернет е забранено. Също така е забранено използването на наименованието на Уебсайта и KlavniBG, включително характерни техни графични елементи, без съгласието на KlavniBG.
  • б. Право да сигнализират за евентуалното нарушение по тази точка на права на Потребители или трети лица имат:
   • (1) легитимният собственик на права върху интелектуална и/или индустриална собственост, чиито права са потенциално нарушени чрез обяви или друго потребителско съдържание в платформата; или
   • (2) упълномощеният представител по интелектуална собственост или друго изрично упълномощено от легитимния собственик лице.
  • в. Всеки сигнал за нарушени права на интелектуална или индустриална собственост трябва да съдържа:
   • пълномощно, в случай че лицето, което подава сигнала, не е титуляр на правата върху обекта на интелектуална собственост, чиито права са нарушени;
   • доказателство за правата на интелектуална и/или индустриална собственост върху докладвания обект на нарушението (например свидетелство за регистрация за марка, дизайн, патент и пр.);
   • пълен списък с линкове към докладваните обяви.
 • г. Притежателите на авторски права представят доказателства за авторство и оригиналност върху своите творби, чиито права са нарушени.
 • 2.4. Предвид правата на интелектуална собственост, чийто титуляр е KlavniBG в съответствие с Раздел 4, т.3, нито един текст в настоящите Общи условия не представлява съгласие да бъдат използвани правата на KlavniBG или тези на третите лица, посочени в Раздел 2, точка 3, нито следва да се тълкува като отказ от такива права.
 • 2.5. KlavniBG не е страна по Сделките, няма контрол върху нито един елемент от Сделките и не носи отговорност спрямо която и да е страна във връзка с осъществените чрез Платформата Сделки.
 • 2.6. Като част от услугите на Уебсайта Потребителите могат:
  • а. да преглеждат съдържанието на Уебсайта;
  • б. да използват Профила и свързаните с него функционалности, включително KlavniBG Портфейл/ Баланс;
  • в. да публикуват обяви в рамките на безплатните лимити, посочени в Приложение 3 "Лимити";
  • г. да заплатят за публикуване на обяви, когато са надхвърлили лимитите;
  • д. да ползват Платена услуга (включително Промо услуги).
 • 2.7. Услугите за преглеждане на съдържанието на Уебсайта, създаването и поддръжка на Профила и публикуване на обяви в рамките на безплатните лимити се предоставят безплатно. Другите услуги се предоставят срещу заплащане.
 • 2.8. Услугата Доставка и осъществяването на плащания за доставката се извършват за Потребителите от външни доставчици на услуги, въз основа на отделни правни отношения между тях и Потребителите, по които KlavniBG не е страна.
 • 2.9. За да използват услугите на Уебсайта в цялост, Потребителите трябва да имат устройство, свързано към Интернет, включително програма за преглед на съответната интернет страница (браузър) или мобилно приложение. KlavniBG ще положи всички усилия, за да гарантира непрекъснатото функциониране на Уебсайта. За да се гарантира високо качество на услугите и ефективно функциониране на Услугата, KlavniBG си запазва правото да прави прекъсвания във функционирането на Уебсайта, като са възможни кратки технически прекъсвания/профилактики на услуги, по време на които някои функционалности на Уебсайта и услугите, предоставяни от KlavniBG, могат да бъдат ограничени или недостъпни.
 • 2.10. Потребителите, които комуникират с други Потребители чрез функционалността за чат на Уебсайта, потвърждават, че са информирани, че тези разговори не са лични и че тяхното съдържание може да бъде достъпено и обработвано от KlavniBG. С приемането на тези ОУ Потребителят потвърждава, че KlavniBG има право да достъпва и анализира съдържанието на разговорите, проведени чрез функционалността за чат на Уебсайта, с цел да се повиши безопасността на Потребителите, да се предотвратят злоупотреби и да се подобрят услугите на Уебсайта. За повече информация относно това как и защо KlavniBG осъществява достъп и анализира съдържанието на разговори, проведени чрез функционалностите на чата в Уебсайта, моля, вижте
  Политика за поверителност

3. Профил

 • 3.1. За да може да получи достъп до пълния набор от функционалности на Уебсайта, Гостът трябва да си създаде профил и да използва Уебсайта като регистриран Потребител. Профилът дава възможност на Потребителя да използва, наред с другите услуги, следните функционалности на Уебсайта:
  • а. публикуване и управление на публикувани обяви;
  • б. наблюдаване на обявите на други Потребители;
  • в. управление на плащания и фактури, свързани с услугите, предоставяни в Уебсайта от KlavniBG;
  • г. изпращане и получаване на съобщения до и от други Потребители;
  • д. заявяване на промо услуги;
 • 3.2. Потребителят може да бъде единствено физическо лице с пълна дееспособност, юридическо лице или лице, което законът приравнява на правен субект. В случай на юридически лица и организационна единица без правосубектност с призната правоспособност от закона, само лице, упълномощено да действа в това отношение от името на тези субекти, може да създаде профил от тяхно име и да извършва каквито и да било дейности на уебсайта от тяхна страна.
 • 3.3. Потребителят може да има само един профил в Уебсайта. Това правило не се прилага, когато:
  • a) Потребителят има Профил, използван за лични цели и друг, свързан с неговата търговска/бизнес дейност;
  • б) Потребителят използва различни профили в рамките на своята търговска дейност и обслужване на тези профили е нужно с оглед различните представителства или клонове на дружеството, управлявано от Потребителя, при условие че не е налице забавяне на плащанията за услуги, предоставяни от KlavniBG по отношение на който и да е от Профилите, и Обявите, публикувани в профилите, не се дублират;
  • в) възникне необходимост от създаване на друг профил поради невъзможност за достъп до първоначално създадения профил (забравена парола);
  • Всички изключения по отношение на правилото за ползване на един профил се проверяват детайлно от KlavniBG, който има право временно да ограничи Профила по време на проверката или да блокира Профила при липса на потвърждение на обстоятелствата, оправдаващи прилагането на някое от горепосочените изключения. Горните изключения не се прилагат, ако се използват от Потребителя единствено с цел да се избегне плащането на цени за услугите, предоставяни от Уебсайта.
 • 3.4. Регистрацията на профил изисква:
  • а. попълване на формата, налична на Уебсайта, и предоставяне на необходимите данни, включително Вашия имейл адрес и уникална парола или автентикация чрез външен доставчик на услуги като Facebook или Apple;
  • б. прочитане и приемането на настоящите ОУ и Приложенията към тях.
 • 3.5. KlavniBG обработва лични данни на Потребители, лица, действащи от името на Потребители, и на Гости, в съответствие с Политиката за поверителност и Политиката за бисквитки.
 • 3.6. След попълване на данните, необходими за регистрация, потвърждение за регистрация на профила, линк или код за активиране на профила и линк към страницата Помощ, където са публикувани текущите ОУ, ще бъдат изпратени на имейл адреса, предоставен от потребителя. Регистрацията се смята за завършена, когато Потребителят активира профила си. Към този момент се сключва споразумението за обслужване на профил. Ако активирането не се осъществи в рамките на 30 дни от получаване на имейла, потвърждаващ регистрацията на профила, линкът или кодът за активиране изтича и акаунтът не се активира. Потребителят може да се регистрира наново, като използва същия имейл адрес само след като се свърже с KlavniBG на: office@klavni.bg.
 • 3.7. Потребителят потвърждава, че данните, предоставени по време на процеса на регистрация и по време на ползването на Уебсайта, са верни, правилно въведени и актуални и че има право да използва тези данни. Потребителят се задължава да актуализира данните в случай на промени. KlavniBG си запазва правото да блокира профил, ако предоставените данни не отговарят на горните изисквания, в съответствие с процедурата, посочена в Раздел 3.11. от ОУ.